TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE ȘI SERVICIU 

EDIȚIE DE LA 01/07/2020

 

 1. Domeniul de aplicare

Acești Termeni și condiții generale de vânzare și servicii se aplică exclusiv tuturor activităților liberale și comerciale.

Următorii termeni și condiții generale de vânzare și servicii sunt destinate reglementării relației contractuale dintre HABILIS NUMERICUS (www.iamnuc.com) și Clientul (B la C & B la B) cu privire la orice achiziție efectuată pe site-ul oficial.

Verificând comanda dvs. bifând caseta furnizată și făcând clic pe butonul „Trimiteți”, acceptați pe deplin prezentele Condiții generale.

HABILIS NUMERICUS vă solicită să citiți cu atenție acești Termeni și condiții generale de vânzare și servicii înainte de a continua orice tranzacție pe site-ul oficial.

Sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții generale care intră în vigoare atunci când trimiteți formularul de cerere online, confirmând astfel intenția dvs. de a comanda produse pe site-ul oficial.

Prezentele Condiții Generale se aplică și în cazul în care decideți să efectuați comanda prin Serviciul Clienți HABILIS NUMERICUS, completând formularul de contract online disponibil pe site-ul oficial.

Prezentele Condiții generale de vânzare și servicii exclud aplicarea oricăror altor termeni și condiții generale, cu excepția acceptării scrise a părții noastre.

Prezentele Condiții generale pot fi modificate de Clientul HABILIS NUMERICUS fără notificare prealabilă.

Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați în mod regulat acești Termeni și condiții generale de vânzare și servicii pentru a fi informat cu privire la eventualele modificări.

2. Comenzi și plată

Comenzile pentru Produs (e) nu sunt obligatorii pentru HABILIS NUMERICUS până când nu sunt acceptate de HABILIS NUMERICUS. Odată ce o comandă este acceptată de HABILIS NUMERICUS, aceasta nu este anulabilă și nerambursabilă de către Client.

Clientul este de acord să plătească prețul total de achiziție al Produsului (produselor) plus taxele de expediere și alte taxe legate de achiziția dvs. (inclusiv, dar fără a se limita la, taxe sau alte taxe guvernamentale.) altfel convenit în scris de către HABILIS NUMERICUS, plata trebuie primită de HABILIS NUMERICUS înainte de acceptarea de către HABILIS NUMERICUS a unei comenzi. 

Fiecare comandă acceptată va fi privită ca un singur acord, independent de orice alte comenzi. Comanda clientului este supusă anulării de către HABILIS NUMERICUS, la discreția exclusivă a HABILIS NUMERICUS.

HABILIS NUMERICUS nu este responsabilă pentru erorile de preț, tipografice sau de altă natură din orice ofertă de către HABILIS NUMERICUS și își rezervă dreptul de a anula sau ajusta orice comenzi care decurg din această eroare. Dacă HABILIS NUMERICUS emite o factură către Client cu o scadență a plății după acceptarea unei comenzi, în loc să solicite o plată în avans (o „Factură”), toate sumele datorate în cadrul Facturii sunt datorate și plătibile în termenul menționat pe factură, măsurată de la data facturii.

HABILIS NUMERICUS își rezervă dreptul de a percepe o taxă de întârziere de 1,5% pe lună aplicată pentru sumele restante de necontestat sau rata maximă permisă de lege, oricare dintre acestea este mai mică. 

Taxele de întârziere vor fi recalculate lunar pe baza soldului restant actual. În plus, fără a renunța la orice drepturi sau remedii la care ar putea avea dreptul, HABILIS NUMERICUS va avea dreptul să suspende, să rezilieze sau să refuze comenzile suplimentare neîndeplinite pentru Produse de la Client până când HABILIS NUMERICUS primește toate sumele restante de la Client.

HABILIS NUMERICUS nu va avea nicio răspundere față de Client pentru orice astfel de suspendare, încetare sau refuz al comenzilor suplimentare atunci când Clientul are restanțe la comenzile anterioare.

3. Livrarea mărfurilor

HABILIS NUMERICUS garantează că are un bun titlu asupra tuturor Produselor pe care le vinde. Titlul asupra Produsului (produselor) va rămâne proprietatea unică și absolută a HABILIS NUMERICUS în calitate de proprietar legal și echitabil, iar Clientul va deține astfel de bunuri doar ca depozit, până când Clientul va plăti prețul integral pentru Produs (e).

Clientul va fi răspunzător față de HABILIS NUMERICUS pentru orice pierdere sau deteriorare a Produsului (produselor) în timpul unei astfel de garanții. La plata integrală a Produsului (Produselor), titlul acestuia va fi transmis Clientului. Titlul software-ului (dacă este cazul) conținut în Produs (e) va rămâne în proprietatea licențiatorului (licențierilor) aplicabil (i), iar drepturile Clientului asupra acestuia sunt cuprinse în acordul de licență încheiat între acești licențiatori (i) și Client.

Este important să examinați produsul livrat. La livrare, Clientul va verifica starea ambalajului, numărul și conținutul coletului (coletelor), precum și starea mărfurilor. În consecință, orice anomalie privind livrarea (daune, produs lipsă în comparație cu formularul de comandă, pachet deteriorat, produse rupte ...) va trebui să fie indicată în mod imperativ pe comanda de livrare sub formă de „rezerve scrise de mână”, exactă și completă și / sau pe voucherul de călătorie și în prezența transportatorului.

Clientul ar trebui, de asemenea, să confirme anomalia emisiilor de rezerve, trimițând o scrisoare cu notificarea de primire în termen de 3 (trei) zile de la livrare, în care sunt enumerate reclamațiile. Copia acestei scrisori, copia bonului de livrare și / sau a voucherului de călătorie trebuie trimise împreună cu scrisoarea recomandată și avizul de primire către Clientul HABILIS NUMERICUS în termen de 7 zile de la livrare. Clientului i se reamintește că, dacă nu este posibilă efectuarea acestei proceduri în acest interval de timp, orice cerere de deschidere a unui dosar de litigiu va fi respinsă irevocabil, astfel încât nu va fi permis niciun recurs împotriva Clientului HABILIS NUMERICUS.

Dacă Clientul respinge Acordul de licență al utilizatorului sau toate licențele software furnizate și instalate de HABILIS NUMERICUS, acesta va accepta returnarea produsului în întregime (produs și software) și numai dacă această cerere a fost făcută în perioada de timp determinată. . Pentru toate produsele returnate, Clientul va pune la dispoziția Produsului și Software-ului achiziționat de HABILIS NUMERICUS, astfel încât Clientul să îl poată recupera la data indicată.

În absența Clientului în momentul livrării, o a doua prezentare va fi efectuată de către transportator sau reprezentant pe cheltuiala Clientului; În cazul retragerii implicite la locul indicat, echipamentul este în general returnat către HABILIS NUMERICUS, care își rezervă dreptul de a dispune de echipamentele nerevendicate și de a amâna executarea comenzii lăsate de Client la o dată ulterioară.

 

4.Preț și credite

HABILIS NUMERICUS își rezervă dreptul de a face ajustări la prețurile sale, produsul (produsele) și ofertele de servicii din motive care includ, dar nu se limitează la schimbarea condițiilor de piață, întreruperea produsului, indisponibilitatea produsului, modificări ale prețului pieselor componente, modificări ale prețului furnizorului și erori în reclame. Toate comenzile sunt supuse disponibilității produsului.

Prin urmare, HABILIS NUMERICUS nu poate garanta că va putea îndeplini comenzile Clientului sau furniza Produsele în termenele de livrare anticipate. HABILIS NUMERICUS poate factura părți dintr-o comandă separat sau împreună într-o singură factură. Toate facturile vor fi considerate corecte, cu excepția cazului în care Clientul informează în scris HABILIS NUMERICUS despre o eroare materială în termen de 10 zile de la primire. În cazul în care Clientul sau utilizatorul final îl informează pe HABILIS NUMERICUS despre o eroare materială, (i) orice sumă corectată de HABILIS NUMERICUS în scris va fi plătită în termen de 14 zile de la corectare și (ii) toate celelalte sume vor fi plătite de Client până la data scadenței.

În cazul în care Clientul reține plata în urma unei afirmații că o sumă facturată este eronată, iar HABILIS NUMERICUS concluzionează că o astfel de sumă este corectă, Clientul va plăti dobânzi, după cum este descris mai jos, de la data scadenței pentru aceste sume până la primirea de către HABILIS NUMERICUS a acestor sume. Clientul nu poate compensa, amâna sau deduce sumele facturate pe care HABILIS NUMERICUS le consideră că nu sunt eronate în urma procesului de notificare stabilit mai sus.

Orice cesiune a obligațiilor de plată ale Clientului către un Client finanțator terț trebuie aprobată în prealabil în scris de către HABILIS NUMERICUS, iar Clientul nu va fi scutit de obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord.

Orice credit emis de HABILIS NUMERICUS către Client din orice motiv trebuie utilizat în termen de un (1) an de la data emiterii creditului și poate fi utilizat numai pentru achizițiile viitoare de Produs (e). Orice credit sau o parte din acesta care nu este utilizată în perioada de un (1) an va expira automat.

5. Risk of loss

Riscul de pierdere sau deteriorare în timpul expedierii trece de la HABILIS NUMERICUS către Client la livrarea către expeditor. Fără a aduce atingere celor de mai sus, titlul Produselor va fi transmis Clientului așa cum este menționat mai sus în Secțiunea 3.

6. Transport și taxe

Transportul, manipularea, taxele și taxele guvernamentale sunt costuri suplimentare față de prețul de achiziție al Produsului (produselor), cu excepția cazului în care este convenit în mod expres în scris de către HABILIS NUMERICUS în momentul vânzării. Clientul este responsabil pentru toate aceste taxe. Clientul poate fi scuzat să efectueze plata pentru vânzări sau să utilizeze taxele către HABILIS NUMERICUS dacă Clientul furnizează HABILIS NUMERICUS un certificat de scutire de impozite valid și corect aplicabil cumpărării de către Client a Produsului (produselor) și locației de livrare a Produsului. Dacă Clientul este net de reținerea sau deducerea necesară. Clientul trebuie să furnizeze către HABILIS NUMERICUS dovezi satisfăcătoare (de exemplu, chitanțe oficiale de reținere fiscală) in care Clientul a contabilizat autorității competente pentru suma reținută sau dedusă.

Datele de livrare și livrare sunt doar estimative și pot fi modificate. Clientul trebuie să notifice HABILIS NUMERICUS în termen de 10 zile de la data facturării, în cazul în care o parte a comenzii sale lipsește, este greșită sau este deteriorată.

7. Software

7.1 Software-ul poate fi supus unei licențe separate, personalizării asistenței software și tuturor ghidurilor de produs, manualelor de produs și altor documente transmise clientului în timpul instalării sau utilizării lor. Dacă Clientul solicită informații suplimentare sau are nevoie de o copie a acestor acorduri, este responsabil să contacteze producătorul sau producătorul înainte de a semna contractul cu HABILIS NUMERICUS, pentru a primi informații detaliate despre condițiile de utilizare.

7.2 În absența licenței, a software-ului de personalizare, HABILIS NUMERICUS acordă clientului o licență neexclusivă necesară pentru accesarea și utilizarea acestui software. Software-ul furnizat sau pus la dispoziția Clientului de către HABILIS NUMERICUS, în cursul furnizării de Servicii, poate fi utilizat numai pe durata Duratei Serviciilor și în conformitate cu nevoile Clientului.

În orice caz, se convine că, în cazul plății în rate, Vânzarea se încheie cu rezervă de proprietate în beneficiul Vânzătorului, astfel încât transferul proprietății către cumpărător să fie supus plății integrale a prețului.

În cazul neplății totale sau parțiale a prețului la data convenită, din orice motiv, Vânzătorul poate continua inventarierea bunurilor pentru a-și exercita dreptul de recuperare.

7.3 Următoarele prevederi se vor aplica Software-ului furnizat de HABILIS NUMERICUS în furnizarea de servicii:

Clientul nu trebuie:

- Copiați (cu excepția serviciilor de backup), adaptați, pentru a acorda o licență, a vinde, a acorda o sub-licență sau a transfera software-ul;

- Utilizați acest software ca parte a contractului de administrare a serviciilor;

- Utilizați software peste numărul autorizat de postări instalate pentru utilizatori, site-uri web simultane sau alte criterii specificate în documentele serviciului aplicabil

Clientului i se interzice:

- Încercarea de a obține acces neautorizat la rețelele sau echipamentele HABILIS NUMERICUS;

- Încercarea de a testa, scana sau testa vulnerabilitatea unui Software, rețea sau sistem al Clientului HABILIS NUMERICUS;

- Interferența sau încercarea de a interfera cu un Serviciu furnizat oricărui utilizator, gazdă sau rețea

- Transmiterea de mesaje de e-mail sau mesaje comerciale nesolicitate;

- restricționarea, limitarea sau afectarea capacității oricărei alte persoane, indiferent de intenția cuiva, de a utiliza sau de a beneficia de software (cu excepția instrumentelor cu funcții de securitate); Sau restricționarea, limitarea, deranjarea sau provocarea degradării instalației utilizate pentru furnizarea de servicii.

8. Renunțare la risc ridicat

Produsele HABILIS NUMERICUS nu au fost testate sau certificate pentru utilizare în aplicații cu risc ridicat, inclusiv operarea aeronavelor, a instalațiilor nucleare, a vehiculelor, a controlului traficului aerian, a sistemelor de arme sau a oricărei alte aplicații în care defectarea sau defectarea oricărui produs HABILIS NUMERICUS poate duce la moarte, dezmembrare, vătămare corporală, daune materiale sau daune mediului. 

HABILIS NUMERICUS nu asigură că Produsele lor sunt adecvate pentru astfel de aplicații cu risc ridicat, iar Clientul va apăra și despăgubi HABILIS NUMERICUS împotriva oricăror reclamații ale terților care rezultă din utilizarea de către Client a Produselor HABILIS NUMERICUS în aplicații cu risc ridicat. Clientul este singurul responsabil pentru proiectarea și implementarea configurațiilor, rețelelor și sistemelor aferente aplicațiilor și mediilor clientului.

În plus, HABILIS NUMERICUS nu va avea nicio obligație în temeiul acestor Termeni și condiții pentru orice pretenție de încălcare, în măsura în care rezultă din: 

modificări aduse produselor, altele decât de HABILIS NUMERICUS; 

combinarea sau utilizarea Produsului cu echipamente, produse, sisteme, software, materiale sau procese care nu sunt furnizate de HABILIS NUMERICUS, dacă nu există o astfel de combinație, nu ar exista nicio încălcare; 

utilizarea sau încorporarea oricăror materiale furnizate către HABILIS NUMERICUS de către Client sau agenții săi, contractanți sau furnizori terți; 

sau eșecul Clientului de a utiliza Produse actualizate sau modificate pentru a evita o cerere de încălcare sau deturnare.

10.Returnarea sau schimbul de bunuri și politica de rambursare

10.1 - 15 zile Perioada de returnare

Toate componentele hardware nemodificate sunt incluse în această politică, precum și toate accesoriile și perifericele care se află încă în ambalajul individual ambalat / sigilat (orice accesoriu sau periferic care a fost îndepărtat din ambalajul original nu este eligibil pentru a fi returnat). 

Toate produsele eligibile descrise aici pot fi returnate în cazul în care clientul inițiază procesul de returnare descris aici în termen de 15 zile calendaristice de la data de pe bonul de ambalare sau factură (oricare ar fi ulterior) pentru un credit sau o rambursare a prețului de achiziție plătit, mai puțin transportul și manipularea și orice taxe de repopulare aplicabile (așa cum este descris mai jos).

10.2 - Excepții la perioada de returnare

- Aplicațiile software și sistemele de operare care au fost instalate de HABILIS NUMERICUS pot fi returnate numai dacă sunt instalate pe un sistem returnabil și numai dacă procesul de returnare este inițiat în perioada de returnare aplicabilă; 

- Produsele de întreprindere fără marcă HABILIS NUMERICUS, software-ul de întreprindere și hardware-ul personalizat sau produsele software nu pot fi returnate în niciun moment; 

- Licențele software cumpărate în baza oricărui tip de contract de licență de volum pot fi returnate numai cu aprobarea expresă a editorului, care în multe circumstanțe nu va fi acordată; 

- Orice hardware, accesoriu sau periferic HABILIS NUMERICUS cumpărat prin intermediul unei terțe părți (cum ar fi un revânzător, un distribuitor sau un comerciant cu amănuntul) nu face obiectul prezentei politici și nu poate fi returnat la HABILIS NUMERICUS în niciun moment; și orice returnare a mai mult de 10 unități de calculator de către un client sau de către un afiliat al acestuia, în orice an calendaristic, nu sunt supuse prezentei politici și nu pot fi returnate în orice moment către HABILIS NUMERICUS.

10.3 - Returnarea articolelor și pachetelor promoționale

Dacă returnați un computer, accesoriu sau periferic HABILIS NUMERICUS care a fost achiziționat printr-o promoție, concurs sau alt eveniment bazat pe stimulente, valoarea costului promoțional compensat pentru articol va fi dedusă din orice sumă de rambursare. 

Un client nu are dreptul să primească mai mult decât suma plătită pentru articol la achiziția inițială. Mai mult, atunci când se achiziționează un pachet de articole reduse și se restituie doar o parte din pachet, numai porțiunea din pachet returnată poate fi eligibilă pentru credit sau rambursare, iar economiile proporționale realizate de client pot fi deduse și din suma calculată a rambursării, sub rezerva aprobării HABILIS NUMERICUS.

10.4 - Taxe de repopulare

Cu excepția cazului în care produsul este defect sau returnarea este rezultatul direct al unei erori HABILIS NUMERICUS, HABILIS NUMERICUS poate percepe o taxă de repopulare de până la 10% din prețul de achiziție plătit, plus orice taxă de vânzare aplicabilă.

10.5 - Cum să returnați un produs

Înainte de a returna un produs, trebuie mai întâi să contactați asistența pentru clienți HABILIS NUMERICUS în părțile de asistență ale site-ului web iamnuc.com și să obțineți o autorizație de returnare a mărfurilor („RMA”) înainte de sfârșitul perioadei de returnare aplicabile (obținerea unui număr RMA inițiază procesul de returnare conform acestei politici). 

HABILIS NUMERICUS nu va accepta niciun produs eligibil pentru returnare fără un număr RMA. Pentru a fi eligibil pentru o rambursare, trebuie să expediați pe cheltuiala dvs. produsul pe care îl doriți către HABILIS NUMERICUS, respectând toate instrucțiunile furnizate în RMA, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care HABILIS NUMERICUS emite numărul RMA, în ambalajul original, în stare nouă, împreună cu orice alte documente sau instrucțiuni (inclusiv factura) care au făcut parte din expedierea originală. Acceptați și mențineți responsabilitatea pentru riscul de pierdere în timpul livrării produsului pe care îl dețineți până când produsul este livrat fizic către și în posesia HABILIS NUMERICUS.

Odată ce HABILIS NUMERICUS a primit produsul returnat, HABILIS NUMERICUS va verifica prețul plătit pentru articolele returnate, starea în care se află articolele și va verifica dacă costurile de expediere și manipulare le-ați plătit.

HABILIS NUMERICUS își rezervă dreptul de a respinge acceptarea produsului și de a solicita returnarea acestuia expeditorului în cazul în care nu ați respectat toți termenii stabiliți aici (inclusiv, dar fără a se limita la neplata taxelor de expediere în avans). Odată ce a avut loc verificarea prețului, a stării și a expedierii, HABILIS NUMERICUS va emite un credit sau o rambursare a prețului de achiziție plătit, la discreția exclusivă a HABILIS NUMERICUS, minus orice taxe de repopulare aplicabile sau alte reduceri care fac parte din prezenta politică. Mai mult, în cazul în care hardware-ul computerului, accesoriile, componentele periferice sau ambalate nemodificate făceau parte din orice tip de preț sau reducere promoțională sau făceau parte dintr-un pachet inclus,

Notă importantă:Înainte de a returna produsul la HABILIS NUMERICUS, asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a tuturor datelor de pe toate dispozitivele de stocare din produs pe un disc de rezervă. De asemenea, eliminați toate informațiile confidențiale, proprietare și personale, precum și suporturile amovibile, cum ar fi unitățile flash, CD-urile și cardurile PC. HABILIS NUMERICUS nu este responsabil pentru orice informație confidențială, proprietară sau personală, date pierdute sau corupte sau suporturi detașabile deteriorate sau pierdute care ar putea fi incluse cu returnarea dvs.

11.Produse întrerupte sau modificate

HABILIS NUMERICUS este o companie în continuă evoluție, care poate implica actualizări și revizuiri frecvente la linia sa de produse. 

HABILIS NUMERICUS poate actualiza sau întrerupe oferta de produse în orice moment, fără o notificare prealabilă către Companie. O modificare a Produsului poate apărea după ce Compania plasează o comandă, dar înainte ca HABILIS NUMERICUS să expediază Produsul către Companie.

Ca urmare, Produsul pe care Compania îl primește poate afișa diferențe minore față de comenzile originale ale Produsului.

12.Garanție, asistență și servicii

HABILIS NUMERICUS, Ltd. construiește și vinde calculatoare și sisteme informatice complete cu componente de calitate fabricate de marci importante. În legătură cu aceste vânzări, oferim clienților noștri Servicii de asistență („Servicii”). Aceste Servicii oferă tuturor clienților HABILIS NUMERICUS o experiență de asistență post-vânzare simplificată, precum și o gestionare de la capăt la punct a garanțiilor producătorului aplicabile („Garanții” sau „Garanție”) pentru echipamentele pe care le comercializăm, care pot varia în lungime și acoperire pentru fiecare componentă individuală.

Atunci când achiziționați un produs de la HABILIS NUMERICUS, serviciile dvs. și garanțiile de la fiecare producător se combină în cadrul HABILIS NUMERICUS pentru a eficientiza procesul de asistență, reparații și înlocuire. Componentele înlocuite în cadrul Serviciilor pot fi noi sau recondiționate. Componentele recondiționate au fost returnate către HABILIS NUMERICUS, dintre care unele nu au fost niciodată utilizate de un client. Toate componentele sunt verificate și testate de calitate. În cazul în care devine necesară returnarea unui produs achiziționat direct de la HABILIS NUMERICUS, HABILIS NUMERICUS oferă posibilitatea de a returna produsele eligibile pentru un credit sau o rambursare, care urmează să fie determinată la discreția HABILIS NUMERICUS, a prețului de achiziție plătit mai puțin transportul și manipulare și orice taxe de repopulare aplicabile.

Atunci când asamblăm produse pentru clienți, efectuăm un test de ardere și funcțional înainte de a livra produsele. Acest test detectează majoritatea componentelor care vor eșua în primul an înainte de livrarea vreodată a produsului către dvs. Cu toate acestea, chiar și după testarea de către producători și de către noi, pot exista defecte ale componentelor care nu pot fi detectate decât după livrare către dvs. sau create în timpul procesului de livrare.

Fără nicio indicație pe site-ul nostru web, toate produsele au o perioadă de garanție minimă de 2 ani

13. Confidențialitate

Fiecare parte va asigura confidențialitatea strictă a informațiilor primite de la cealaltă parte.

14. Forța Majoră

Evenimentele de forță majoră au un caracter independent, imprevizibil și irezistibil pentru voința părților. Aceste evenimente nu sunt obligatorii pentru responsabilitatea părților. Evenimentele de forță majoră sunt: greve, acte de terorism, războaie, probleme care afectează furnizorii, transportul sau producția, fluctuațiile valutare, actele autorităților publice, dezastrele naturale. Evenimentele de forță majoră sunt examinate de jurisprudența instanțelor și tribunalelor franceze.

15. Conformitatea legii exporturilor

15.1 Clientul recunoaște că toate produsele, software-ul, produsele livrabile și serviciile furnizate în conformitate cu prezentul acord sunt supuse legilor și reglementărilor privind exporturile din Statele Unite și UE. Cu toate acestea, aceste legi și reglementări pot fi executate în țări din afara Statelor Unite sau a Uniunii Europene sau în afara granițelor țării în care se află clientul sau produsele clientului și pot fi supuse legilor și reglementărilor de export în vigoare în țara în care Produsele, software-ul, produsele livrabile sau serviciile prestate sau primite.

Conform acestor acte și reglementări, Produsele, Produsele livrabile, Software-ul și Serviciul, achiziționate în conformitate cu termenii prezentului Acord, nu vor fi vândute, închiriate sau transferate către utilizatori sau țări care fac obiectul restricțiilor. Mai mult, Produsele, Produsele Livrabile, Software-ul și Serviciile nu vor fi vândute, închiriate transferate sau utilizate de către un utilizator final angajat în activități legate de arme de distrugere în masă, inclusiv cele legate de proiectarea, dezvoltarea, producția sau utilizarea de materiale nucleare, nucleare instalații sau arme nucleare, rachete sau sprijinirea proiectelor de rachete sau arme chimice sau biologice.

15.2 Clientul declară că niciunul dintre software-urile pe care le furnizează și le folosește în cadrul produselor, produselor livrabile, software-ului sau serviciului nu conține criptare sau, în măsura în care conține criptare, un astfel de software face obiectul unei autorizații pentru export fără licență. În cazul în care Clientul nu poate face declarația anterioară, se angajează să furnizeze HABILIS NUMERICUS toate informațiile necesare pentru a obține licențele de export ale Guvernului Regatului Unit sau ale oricărui alt guvern național competent și să furnizeze HABILIS NUMERICUS o asistență suplimentară, după caz, pentru a obține aceste licențe.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, Clientul rămâne singurul responsabil pentru obținerea licențelor necesare referitoare la exportul de software. HABILIS NUMERICUS poate solicita, de asemenea, certificate de export de software de la client.

15.3 Acceptarea de către HABILIS NUMERICUS a oricărei comenzi de produse, produse livrabile, software sau servicii este condiționată de eliberarea tuturor licențelor de export solicitate de autoritățile britanice sau de orice altă autoritate competentă. HABILIS NUMERICUS nu este responsabil pentru întârzierile sau eșecul livrării produselor, livrabilelor, software-ului sau serviciilor rezultate din eșecul clientului de a obține o astfel de licență sau de a furniza astfel de certificări.

15.4 Clientul se obligă să despăgubească, să apere și să păstreze HABILIS NUMERICUS împotriva oricărei cereri, cereri sau urmăriri penale a terților, pe baza încălcării efective sau pretinse de către Client a legislației referitoare la exportul aplicabil.

14. Respectarea Directivei DEEE

Clientul HABILIS NUMERICUS este responsabil pentru conformitatea cu Directiva 2002/96 / CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), inclusiv, în special: 

Declarația echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață, plata taxelor ecologice către autoritatea competentă. Produsele depozitate la instalațiile de colectare vor fi reciclate de HABILIS NUMERICUS în conformitate cu Directiva europeană DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice).

Clientul se angajează să returneze Produsele la instalațiile de colectare HABILIS NUMERICUS proiectate în conformitate cu Programul de reciclare a Directivei DEEE.

15. Drepturi de proprietate intelectuală

Niciun transfer de proprietate asupra vreunei proprietăți intelectuale nu va avea loc în temeiul prezentului acord. Compania acordă HABILIS NUMERICUS un drept non-exclusiv, la nivel mondial, fără drepturi de autor și licență pentru orice proprietate intelectuală care este necesară pentru ca HABILIS NUMERICUS și reprezentanții săi să efectueze serviciile comandate.

Toate drepturile, titlul și interesul asupra proprietății intelectuale HABILIS NUMERICUS (inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale) încorporate în hardware-ul produsului aparține exclusiv HABILIS NUMERICUS și Compania nu are niciun fel de drepturi asupra hardware-ului produsului, cu excepția cazului în care este expres acordat în acești Termeni și Condiții sau în baza unui acord separat între HABILIS NUMERICUS și Companie. Compania nu poate modifica, elimina, șterge, mări, modifica sau vinde produsul în totalitate sau parțial.

HABILIS NUMERICUS păstrează, de asemenea, toate drepturile de proprietate intelectuală, titlul și interesul asupra oricăror idei, concepte, tehnici sau know how asociate cu livrabilele produsului. 

15. Jurisdicția și legea aplicabilă

Toate litigiile legate de încheierea, interpretarea sau executarea prezentului Termeni și condiții generale de vânzare și contract de servicii sunt reglementate de legislația Regatului Unit și sunt de competența jurisdicției Curții de Apel din LONDRA.

SARL HABILIS NUMERICUS siret: 90248323900015; Manager: Jean-Christophe Agobert